Blog

Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi (AFID)

Alternatif Yakıtlar Altyapısı Direktifi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 29 Eylül 2014 tarihinde kabul edilmiştir. Direktifin ele aldığı temel konular şu şekildedir:

  • AFID, AB üyesi devletlerin alternatif yakıtların ve bunların altyapılarının pazar gelişimi için ulusal politika çerçeveleri geliştirmesini gerektirir.
  • Şarj ve yakıt ikmali istasyonları için ortak teknik şartnamelerin kullanımını öngörmektedir.
  • Açık ve sağlam bir fiyat karşılaştırma metodolojisi de dahil olmak üzere, alternatif yakıtlar hakkında uygun tüketici bilgilerinin oluşturulmasının yolunu açmaktadır.

AFID temel olarak AB denizlerini ve iç limanlarını, dolayısıyla tüm AB üye ülkelerini etkilemektedir. AFID düzenemesinin FuelEU Denizcilik mevzuatı ve Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı  (TEN-T) ile birlikte çalışması hedeflenmektedir. AFID, FuelEU ve TEN-T çalışmaları AB üye ülkelerinde alternatif yakıt altyapısının yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesini sağlamak için gereklidir. Düzenleme kapsamında AB üye ülkeleri tarafından ulusal politika çerçevelerinin (NPF) sunulması için son tarih Ocak 2025 tarihi belirlenmiştir. 2025 – 2030 yılları arasında ise iç ve deniz limanları için potansiyel zorunlu kara güç kaynağı (OPS) sistemlerinin kullanılması hedeflenmektedir. AFID, OPS teknik özelliklerine ek olarak hidrojen, metanol, amonyak ve LNG yakıt ikmali için de birtakım spesifikasyonlar içermektedir.

Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi’ni daha iyi anlayabilmek için TEN-T’yi de iyi anlamak gerekmektedir. TEN-T, AB’nin daha geniş Trans-Avrupa ağları altyapı planının bir parçasıdır. Diğer ağlar telekomünikasyon ve enerji sistemlerini hedeflerken, TEN-T karayolu, demiryolu, hava ve su yollarını içeren bir ulaşım ağının altyapısını uygulamayı planlamaktadır. TEN-T, entegre uzun mesafeli, yüksek hızlı ulaşım sağlamak için şu alanlarda iyileştirmeler yapmayı amaçlamaktadır: Anahtar yollar, demiryolları, iç suyolları, havaalanları, limanlar, iç limanlar. AFID, TEN-T ağındaki yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların (RLF) kapsamı için uygun hükümleri sağlamaktadır.

AFID’in Kapsamı

AFID, üye devletlerin RLF altyapısının oluşturulması için ulusal hedefler de dahil olmak üzere NPF’leri kabul etmesi ve AB Komisyonuna sunması gerektiğini zorunlu kılmıştır. AFID’nin bu versiyonu denizcilik ve iç LNG altyapısı için hükümler içeriyor olsa da, hidrojen gereksinimleri üye devletlerin takdirine bırakılmıştı. AB Parlamentosu düzeyinde halen tartışılmakta olan AFID revizyonu için alınan önlemler halihazırda tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Denizcilik TEN-T çekirdek limanları, 2030 yılına kadar 5000 GT’den fazla yolcu, konteyner ve Ro-Pax gemilerini kabul eden terminallerde bir OPS kurulumu sağlamak zorundadır. OPS, 2030 yılına kadar 5000 GT’den fazla yolcu, konteyner ve Ro-Pax gemileri alan terminaller için talebin %90’ını karşılayabilir. AFID, deniz ve iç su yolları gemileri için kıyı tarafı pil şarj noktaları için çözümler üretilmesini öngörmektedir. Bunun yanı sıra hidrojen, metanol ve amonyak yakıt ikmal noktalarının kurulması ve TEN-T çekirdek limanlarında LNG yakıt ikmali için mevcut gereksinimlerin yeniden düzenlenmesini amaçlamaktadır.

AFID kabul edildikten sonra, üye devletlerin NPF’lerini güncellemeleri ve Ocak 2025’e kadar yeniden göndermeleri gerekecektir. Bu süreçle birlikte hem deniz hem de karadaki limanların, kamu makamlarından daha fazla destek gerektiren OPS altyapısına yatırım yapması gerekecektir. Ayrıca ilgili teknolojiyi entegre etmeyi planladıklarından emin olmak için uzun vadeli bir yakıt karışımı stratejisi planlamaları gerekecektir. Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi, FuelEU Maritime gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olacağından, gemi operatörleri de AFIR’den dolaylı olarak yararlanacaktır. Hem OPS’nin sağlanması hem de RLF’leri kullanmak için gereken altyapı bu açıdan onlara yardımcı olacaktır.

AFID’in devreye alınması ve yakıt türlerine ilişkin hedefler ve gereksinimler şu şekildedir:

  • Araçlar için elektrik hedefi: Tahmini on elektrikli araç için bir şarj noktası (TEN-T Çekirdek Ağı’nda en az her 60 km’de bir şarj istasyonu)
  • CNG hedefi: TEN-T Çekirdek Ağı’nda en az her 150 km’de bir ve tahmini 600 CNG aracı başına bir CNG yakıt ikmali noktası
  • Araçlar için LNG hedefi: TEN-T Çekirdek Ağı’nda en az her 400 km’de bir
  • Deniz gemileri için LNG hedefi: TEN-T Çekirdek Ağı üzerinde dolaşımı sağlamak için deniz limanlarının mobil veya sabit kurulumlarla kapsanması
  • İç sularda kullanılan gemiler için LNG hedefi: TEN-T Çekirdek Ağı üzerinde dolaşımı sağlamak için mobil veya sabit kurulumlarla iç limanların kapsamı
  • Hidrojen hedefi: Kullanımı şimdilik zorunlu olmamakla beraber TEN-T Çekirdek Ağı’nda en az her 300 km’de bir yakıt ikmali noktası hedeflenmektedir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın